School Programs

Sheppard Middle School and its supporting community uses project based learning and advanced technology to prepare and inspire its students to become active and engaged learners as they pursue academic success, global citizenship, higher education and careers of their choosing.

Core Components: 

 • Project Based Learning (PBL)
  Students learn through a specific, methodical, research based learning experience, in which they build their knowledge through research, experience, collaboration and creativity.  PBL provides authentic learning experiences to develop problem solvers of the future!

Sheppard y su comunidad de apoyo utiliza el aprendizaje basado en proyectos y tecnología avanzada para preparar e inspirar a sus estudiantes a convertirse en estudiantes activos y comprometidos mientras siguen el éxito académico, la ciudadanía global, la educación superior y las carreras que ellos elijan.

Componentes Principales:

 • Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés)
  Los estudiantes aprenden a través de una experiencia de aprendizaje específica, metódica y basada en la investigación en la que construyen sus conocimientos a través de la investigación, experiencia, colaboración y creatividad. ¡PBL provee experiencias de aprendizaje auténticas para desarrollar solucionadores de problemas del futuro!

¡Escanee el código QR para ver el sitio web de nuestra escuela!

 • Aprenda más sobre nuestro programa New Tech
 • Vea nuestro horario de campana y calendario de trimestre
 • Vea nuestro video de reconocimiento del Premio Hoffman
 • Vea nuestros anuncios de video semanales y aprenda sobre la vida estudiantil
 • Lea sobre los próximos eventos y vea fotografías de eventos anteriores
   

Sheppard và cộng đồng hỗ trợ của nó sử dụng phương pháp học tập dựa trên dự án và công nghệ tiên tiến để chuẩn bị và truyền cảm hứng cho sinh viên của mình trở nên năng động và thu hút học viên khi họ theo đuổi sự thành công trong học vấn, công dân toàn cầu, giáo dục cao hơn và nghề nghiệp mà họ lựa chọn.

Thành phần cốt lõi:

Học tập Dựa trên Dự án (PBL) Học sinh học qua một kinh nghiệm học tập cụ thể, có phương pháp, nghiên cứu, trong đó họ xây dựng kiến thức thông qua nghiên cứu, kinh nghiệm, hợp tác và sáng tạo. PBL cung cấp kinh nghiệm học tập thực để phát triển các nhà giải quyết vấn đề trong tương lai!

Quét mã QR để kiểm tra trang web trường học chúng ta !

 • Tìm hiểu thêm về chương trình Công nghệ Mới của chúng tôi
 • Xem giờ chuông reo và lịch trình học kỳ
 • Xem video giải thưởng Hoffman Award của chúng tôi
 • Xem thông báo video hàng tuần của chúng tôi & tìm hiểu về cuộc sống học sinh
 • Đọc các sinh hoạt sắp tới và xem các hình ảnh trước đó