School Programs

As part of the New Tech Network, Sheppard Middle School and its supporting community uses project based learning and advanced technology to prepare and inspire its students to become active and engaged learners as they pursue academic success, global citizenship, higher education and careers of their choosing.

Core Components: 

 • Project Based Learning (PBL)
  Students learn through a specific, methodical, research based learning experience, in which they build their knowledge through research, experience, collaboration and creativity.  PBL provides authentic learning experiences to develop problem solvers of the future!
 • New Tech Network (NTN)
  As part of a 200 school national network, Sheppard staff and students utilize integrated technology to redefine teaching and learning, and to target learning outcomes in knowledge & thinking, written & oral communication, agency, and collaboration.   Sheppard staff is on a continuous professional development path in utilizing the latest and most useful educational applications.

Como parte de New Tech Network (Nueva Red de Tecnología), la Escuela Secundaria Sheppard y su comunidad de apoyo utiliza el aprendizaje basado en proyectos y tecnología avanzada para preparar e inspirar a sus estudiantes a convertirse en estudiantes activos y comprometidos mientras siguen el éxito académico, la ciudadanía global, la educación superior y las carreras que ellos elijan.

Componentes Principales:

 • Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés)
  Los estudiantes aprenden a través de una experiencia de aprendizaje específica, metódica y basada en la investigación en la que construyen sus conocimientos a través de la investigación, experiencia, colaboración y creatividad. ¡PBL provee experiencias de aprendizaje auténticas para desarrollar solucionadores de problemas del futuro!
 • Nueva Red de Tecnología “New Tech” (NTN, por sus siglas en inglés)
  Como parte de una red nacional de 200 escuelas, el personal y los estudiantes de Sheppard utilizan la tecnología integrada para redefinir la enseñanza y el aprendizaje, y para enfocarse en los resultados de aprendizaje en el conocimiento y el pensamiento, la comunicación escrita y oral, la acción, y la colaboración. El personal de Sheppard se encuentra en un proceso continuo de desarrollo profesional al utilizar las aplicaciones educativas más recientes y útiles.

¡Escanee el código QR para ver el sitio web de nuestra escuela!

 • Aprenda más sobre nuestro programa New Tech
 • Vea nuestro horario de campana y calendario de trimestre
 • Vea nuestro video de reconocimiento del Premio Hoffman
 • Vea nuestros anuncios de video semanales y aprenda sobre la vida estudiantil
 • Lea sobre los próximos eventos y vea fotografías de eventos anteriores
   

Là một phần của Mạng lưới Công nghệ Mới, Trường trung học Sheppard và cộng đồng hỗ trợ của nó sử dụng phương pháp học tập dựa trên dự án và công nghệ tiên tiến để chuẩn bị và truyền cảm hứng cho sinh viên của mình trở nên năng động và thu hút học viên khi họ theo đuổi sự thành công trong học vấn, công dân toàn cầu, giáo dục cao hơn và nghề nghiệp mà họ lựa chọn.

Thành phần cốt lõi:

Học tập Dựa trên Dự án (PBL) Học sinh học qua một kinh nghiệm học tập cụ thể, có phương pháp, nghiên cứu, trong đó họ xây dựng kiến thức thông qua nghiên cứu, kinh nghiệm, hợp tác và sáng tạo. PBL cung cấp kinh nghiệm học tập thực để phát triển các nhà giải quyết vấn đề trong tương lai!

Mạng Công Nghệ Mới (NTN) Là một phần của mạng lưới 200 trường toàn quốc, nhân viên và học sinh Sheppard sử dụng công nghệ tích hợp để xác định lại việc giảng dạy và học tập, và nhắm mục tiêu các kết quả học tập trong kiến thức và tư duy, truyền thông bằng văn bản và ngôn từ. Nhân viên Sheppard đang trên con đường phát triển chuyên nghiệp liên tục trong việc sử dụng các ứng dụng giáo dục mới nhất và hữu ích nhất.

Quét mã QR để kiểm tra trang web trường học chúng ta !

 • Tìm hiểu thêm về chương trình Công nghệ Mới của chúng tôi
 • Xem giờ chuông reo và lịch trình học kỳ
 • Xem video giải thưởng Hoffman Award của chúng tôi
 • Xem thông báo video hàng tuần của chúng tôi & tìm hiểu về cuộc sống học sinh
 • Đọc các sinh hoạt sắp tới và xem các hình ảnh trước đó